Tóm tắt Hiệp định miễn thị thực giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam
Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú - Mẫu N7A

Mẫu N7A

Tên cơ quan/ tổ chức ............., ngày ....... tháng ..... năm .....

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số: ...............

Đề nghị cấp thẻ tạm trú

cho người nước ngoài

 

Kính gửi : ..........................................................................................

 

Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho ........ người nước ngoài sau đây:

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Công việc đảm nhận

       
       
       
       
       
       

 

(thông tin chi tiết từng người kèm theo)

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                    Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Tệp đính kèm:
CÁC MỤC KHÁC:
Trang trước   [1] 2   Trang sau