Tóm tắt Hiệp định miễn thị thực giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam
Số lượt truy cập
2967012
 
Tờ khai X01 dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước
Tờ khai dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,

sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

 

(Xem chi tiết trong file pdf đính kèm)

Tệp đính kèm:
CÁC MỤC KHÁC: